× Prima Pagina Alege Orasul Cautare
STIRI ALEXANDRIA

STIRI ALEXANDRIA

 

Anunț privind vânzarea prin licitație publică a unor bunuri IMOBILE

Impact News 24 • 12-10-2023, 20:00:45 • 58 vizualizari
 

În temeiul prevederilor art. 250 alin. 1 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu completările și modificările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 24.10.2023, ora 11.00, Primăria oraș Zimnicea-Biroul Impozite și Taxe, str.Giurgiu nr. 1, în Dosarul de executare silită nr.209/2017 organizează licitație publică pentru a vinde următoarele bunuri sechestrate:

1.Bun imobil proprietatea debitoarei persoană juridică S.C. MADIRA COMERȚ S.R.L. cu sediul fiscal în Loc.Zimnicea Str.Vlad Țepeș, bl.2A, sc.A, ap.5, Jud.Teleorman:

Spațiu-comercial în suprafață de 28 mp, situat în localitatea Zimnicea, str. Mihai Viteazu, Bloc 5A, parter, Loc.Zimnicea, Jud.Teleorman, deținut fără carte funciară,

– Dreptul de folosință gratuită asupra cotei indivize de 10,82 mp din suprafața de teren proprietate a Statului Român aferent Blocului 5A;

Prețul de pornire al licitației a IV-a este de 53.000,00 lei, conform raportului de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, preț diminuat pentru a-IV-a licitație cu 50% conform prevederilor legale în materie.

Invităm pe toți cei care pretind vreun drept sau creanță asupra acestui bun imobil să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzarea la licitație.

            Cei interesați de a participa la licitație în vederea cumpărării bunului imobil descris mai sus, sunt invitați să prezinte/depună până în ziua precedentă termenului de organizare a licitației, respectiv data de 23.10.2023, ora 15.00, următoarele documente:

  • oferta de cumpărare, respectiv plicul cu prețul ofertat;
  •   dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției de participare sub forma scrisorii de garanție bancară; taxa de participare este de 10% din prețul de pornire al licitației care se achită la casieria primăriei sau în contul RO21TREZ610505901XXXXXXX – beneficiar Primăria oraș Zimnicea, cont deschis la Trezoreria Zimnicea;
  • împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant însoțită de copia actului de identitate al acestuia;
  • pentru persoanele juridice înregistrate în România, copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului;
  • pentru persoanele juridice străine, actul de înregistrare tradus în limba română;
  • pentru persoanele fizice de naționalitate română, copie de pe actul de identitate;
  • pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/pașaport;
  • dovada, emisă de organele fiscale, că nu are obligații fiscale restante față de acestea (certificat de atestare fiscală privind plata impozitelor și taxelor locale precum și de la ANAF că nu are datorii către statul român ).

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu completările și modificările ulterioare.

           Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. 2 lit d) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu completările și modificările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

           Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul Primăriei oraș Zimnicea-Biroul Impozite și Taxe sau la telefoanele:Secretariat – 0247366431; Birou Impozite și Taxe – 0247366260;

Data afișării și publicării – 12.10.2023

 
Facebook WhatsApp Messenger
 
 
Continuare pe Impact News 24 » Articole Impact News 24 »
 
Anunț Privind Vânzarea Licitație Publică Bunuri IMOBILE