× Prima Pagina Alege Orasul Cautare
STIRI ALEXANDRIA

STIRI ALEXANDRIA

 

DISPOZIȚIE

Ziarul Mara • 26-08-2023, 10:00:19 • 146 vizualizari
 

Privește: convocarea consiliului local al municipiului Alexandria în ședință ordinară

Primarul municipiului Alexandria, județul Teleorman, având în vedere:

– prevederile art. 134, alin. (3) lit. “a”, ale alin (5)din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art.154, alin. (5) si ale art. 196, alin (1) , lit. “b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art. 1 – Se convoacă Consiliul local al municipiului Alexandria în ședință ordinară pentru data de 30.08.2023, ora 11.00, la Centrul Multifuncțional pentru Tineri din municipiului Alexandria, prin prezență fizică.

Art. 2 – (1).Proiectul ordinii de zi a ședinței este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

(2).Proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi indeplinesc conditiile prevăzute de art. 136 alin. (8) din Ordonanța de Urgența nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 – Materialele înscrise pe ordinea de zi se pot studia la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Biroul Cancelarie, Sisteme de Management în format letric sau pe site-ul Primăriei municipiului Alexandria ( www.alexandria.ro ) la secțiunea CONSILIUL LOCAL – “Proiecte de Hotărâri” în format electronic.

Art. 4 – Proiectele de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi au fost transmise spre avizare comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria.

Art. 5 – Amendamentele cu privire la proiectele de hotărâri se vor formula în scris si se vor depune la Secretarul General al Municipiului Alexandria până cel târziu la data de 30.08.2023.

Art. 6 – Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta dispoziție va fi transmisă Instituției Prefectului – Județul Teleorman pentru verificarea legalității și Secretarului General al Municipiului Alexandria pentru cunoaștere și punere in aplicare.

Proiectul ordinii de zi:

– Proiect de hotărâre cu privire la conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Alexandria” doamnei Anghel Mihaela.

– Proiect de hotărâre cu privire la conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Alexandria” Burtea David Andrei.

– Proiect de hotărâre cu privire la conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Alexandria” domnului Du

 
Facebook WhatsApp Messenger
 
 
Continuare pe Ziarul Mara » Articole Ziarul Mara »
 
DISPOZIȚIE