× Prima Pagina Alege Orasul Cautare
STIRI ALEXANDRIA

STIRI ALEXANDRIA

 

DISPOZIȚIE

Ziarul Mara • 25-10-2023, 10:00:20 • 26 vizualizari
 

Privește: convocarea consiliului local al municipiului Alexandria în ședință ordinară

Primarul municipiului Alexandria, județul Teleorman, având în vedere:

-prevederile art. 134, alin. (3) lit. “a”, ale alin (5)din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art.154, alin. (5) si ale art. 196, alin (1) , lit. “b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art. 1 – Se convoacă Consiliul local al municipiului Alexandria în ședință ordinară pentru data de 30.10.2023, ora 14.00, în format mixt, prin prezență fizică în sala de ședințe a Primăriei municipiului Alexandria și prin prezență în sistem de video-conferință.

Art. 2 – (1).Proiectul ordinii de zi a ședinței este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

(2).Proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi indeplinesc conditiile prevăzute de art. 136 alin. (8) din Ordonanța de Urgența nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 – Materialele înscrise pe ordinea de zi se pot studia la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Biroul Cancelarie, Sisteme de Management în format letric sau pe site-ul Primăriei municipiului Alexandria ( www.alexandria.ro ) la secțiunea CONSILIUL LOCAL – “Proiecte de Hotărâri” în format electronic.

Art. 4 – Proiectele de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi au fost transmise spre avizare comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria.

Art. 5 – Amendamentele cu privire la proiectele de hotărâri se vor formula în scris si se vor depune la Secretarul General al Municipiului Alexandria până cel târziu la data de 30.10.2023.

Art. 6 – Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta dispoziție va fi transmisă Instituției Prefectului – Județul Teleorman pentru verificarea legalității și Secretarului General al Municipiului Alexandria pentru cunoaștere și punere in aplicare.

Proiectul ordinii de zi:

– Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2023.

– Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.09.2023.

– Proiect de hotărâre cu privire la alocarea de la bugetul local al Municipiul Alexandria a unor fonduri pentru Parohia „Cuvioasa Parascheva” din municipiul Alexandria.

– Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării și desfășurării concursului „Mândru de România”, în Municipiul Alexandria.

– Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării evenimentului “Balul Balurilor” 2023 în municipiul Alexandria.

– Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării și desfășurării evenimentului “Poveste de Crăciun 2023” în municipiul Alexandria.

– Proiect de hotărâre cu privire la neasumarea responsabilității organizării și derulării la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul U.A.T. Alexandria, pentru perioada 2023-2029.

– Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat și a finanțării de la bugetul local în urma încheierii contractului de execuție lucrări pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea și modernizarea rețelei stradale din Municipiul Alexandria: strada Negru Voda, strada Cuza Vodă – tronson 2, strada Libertății – tronson1,strada Libertății – tronson 5, strada București, str. Dunării, strada Alexandru Colfescu,

strada Constantin Brâncoveanu, strada Agricultori, strada Victor Antonescu’’, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”.

– Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Desființarea unor construcții existente în zona IAICA, str. Dunării, municipiul Alexandria, județul Teleorman”.

– Proiect de hotărâre cu privire la modificarea si completarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2023 în Municipiul Alexandria.

– Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea anexei la Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Alexandria către SC Servicii Publice Alexandria SRL aprobat prin HCL nr. 65/31.03.2011.

– Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea evidentei locurilor de parcare cu plata înfiinţate în municipiul Alexandria şi actualizarea Contractului de dare în administrare încheiat cu SC Servicii Publice Alexandria SRL.

– Proiect de hotărâre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului de funcţionare a sistemului de parcare cu plată a autovehiculelor în municipiul Alexandria în parcările administrate de SC Servicii Publice Alexandria SRL .

– Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pe anul 2023.

– Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL pe anul 2023.

– Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC TR Administrare Imobile SRL pe anul 2023.

– Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 32540, situat în str. Dunării, nr. 115C, zona bloc I1 .

– Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 31739, situat în str. Dunării, zona bloc F6 .

– Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 32460, situat în str. Drum de Centură, nr. 445 .

– Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea cu drept de preempțiune a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Dunării, zona Bl. I1, CV 71, nr.115C, numar cadastral 23913.

– Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 32471, situat în str. 1 Mai, zona Școala nr.6 .

– Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 32527 ,situat în zona cuprinsă între strada Nicolae Bălcescu, strada Dunării, strada Agricultori, strada Negru Vodă .

– Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 25080 situat în str. Șos. Turnu Măgurele, nr. 6D.

– Proiect de hotărâre cu privire la darea în administrare către Serviciul Public de Interes Local Administrația Domeniului Public Alexandria a obiectivului “Îmbunătățirea calității mediului prin reabilitare Parc Catedrală în municipiul Alexandria”.

– Proiect de hotărâre cu privire la darea în folosință gratuită, pe termen limitat, a unor bunuri ce aparțin domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Alexandru Dimitrie Ghica” al județului Teleorman.

– Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unui teren situat în strada Constantin Brâncoveanu, nr. 55 Bis, CV 67, cu număr cadastral 22774.

– Proiect de hotărâre cu privire la darea în folosință gratuită, pe termen limitat, către unități de învățământ preuniversitar din municipiul Alexandria, a centralelor termice și a instalațiilor aferente aflate în incinta acestora, ce aparțin domeniului public de interes local al municipiului Alexandria .

– Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 32472, situat în str. Dunării, intersecție cu str. Libertății .

– Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unui teren cu destinaţia loc de veci şi atribuirea acestuia în proprietate fără plată domnului Tănase Andrei, conform prevederilor Legii nr. 341/2004.

– Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării, cu plata integral, a locuinței nr.15 situată în blocul S3, sc. A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe.

– Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării în rate a locuintei din fondul locativ de stat al Municipiului Alexandria nr .6 din blocul 109, sc. A, str. Alexandru Ghica, nr.148 .

– Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării în rate a locuinței nr. 10 situată în blocul G, str. Ion Creangă din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe.

– Proiect de hotărâre cu privire la schimbarea destinației locuinței tip modul nr. 43, din “spațiu social temporar pentru situații de urgență” în “locuință de sprijin”.

– Proiect de hotărâre cu privire la atestarea apartenenței la domeniul privat a unor terenuri din municipiul Alexandria.

– Proiect de hotărâre cu privire la alipirea unor terenuri aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria situate în Pădurea Vedea.

– Proiect de hotărâre cu privire la indexarea chiriilor pentru anul 2024, cu rata inflației, la terenurile aflate în proprietatea Municipiului Alexandria, destinate parcării autovehiculelor.

– Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea termenului contractual la contractele de închiriere, care expiră în cursul anului 2024, pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, copertine şi terenurile închiriate, aparţinând domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria.

– Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 34250, situat în str. Dunării, zona bloc 406.

– Proiect de hotărâre cu privire la darea în administrare a unui teren aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, către S.C. Servicii Publice Alexandria S.R.L.

– Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Protocolului de Colaborare dintre UAT Alexandria prin Consiliul Local al municipiului Alexandria și ViitorPlus – Asociația pentru dezvoltare durabilă, în vederea realizării unui proiect de plantare si completare a spațiilor verzi.

– Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea H.C.L. nr. 433/19.12.2019, privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Alexandria, județul Teleorman.

– Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea H.C.L. nr. 69/10.08.1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Alexandria, județu

 
Facebook WhatsApp Messenger
 
 
Continuare pe Ziarul Mara » Articole Ziarul Mara »
 
DISPOZIȚIE