× Prima Pagina Alege Orasul Cautare
STIRI ALEXANDRIA

STIRI ALEXANDRIA

 

DISPOZIȚIE

Ziarul Mara • 26-01-2024, 10:00:20 • 48 vizualizari
 

Privește: convocarea consiliului local al municipiului Alexandria în ședință ordinară

Primarul municipiului Alexandria, județul Teleorman, având în vedere:

-prevederile art. 134, alin. (3) lit. “a”, ale alin (5)din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art.154, alin. (5) si ale art. 196, alin (1) , lit. “b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art. 1 – Se convoacă Consiliul local al municipiului Alexandria în ședință ordinară pentru data de 29.01.2024, ora 14.00, în format mixt, prin prezență fizică în sala de ședințe a Primăriei municipiului Alexandria și prin prezență în sistem de video-conferință.

Art. 2 – (1).Proiectul ordinii de zi a ședinței este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

(2).Proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi indeplinesc conditiile prevăzute de art. 136 alin. (8) din Ordonanța de Urgența nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 – Materialele înscrise pe ordinea de zi se pot studia la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Biroul Cancelarie, Sisteme de Management în format letric sau pe site-ul Primăriei municipiului Alexandria ( www.alexandria.ro ) la secțiunea CONSILIUL LOCAL – “Proiecte de Hotărâri” în format electronic.

Art. 4 – Proiectele de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi au fost transmise spre avizare comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria.

Art. 5 – Amendamentele cu privire la proiectele de hotărâri se vor formula în scris si se vor depune la Secretarul General al Municipiului Alexandria până cel târziu la data de 29.01.2024.

Art. 6 – Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta dispoziție va fi transmisă Instituției Prefectului – Județul Teleorman pentru verificarea legalității și Secretarului General al Municipiului Alexandria pentru cunoaștere și punere in aplicare.

Proiectul ordinii de zi:

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria.

-Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 140/20 aprilie 2016 pentru aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Alexandria.

-Proiect de hotărâre cu privire la scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei Municipiului Alexandria a unor sume reprezentând amenzi contravenționale la data de 31.12.2023 ale debitorilor decedați.

-Proiect de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr. 381/14.12.2023 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru colectare, transport și depozitare deșeuri municipale pentru persoane fizice în municipiul Alexandria pentru anul fiscal 2024.

-Proiect de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L nr. 75 din 27.02.2019 privind stabilirea zonei în vederea instalării de către candidați, partide politice, alianțe politice și alianțe electorale, a unor amenajări provizorii pe domeniul public al Municipiului Alexandria pe perioada electorală.

-Proiect de hotărâre cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al municipiului Alexandria cu Unitățile de Învățământ Gimnazial și Liceal din Alexandria, în vederea înființării și funcționării Ansamblului de Cântece și Dansuri Folclorice “ Cununa Burnasului” în municipiul Alexandria.

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea, pentru anul 2024, a numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap.

-Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui ajutor financiar lunar, pentru doamna Pasăre Silvia, reprezentând acoperirea unor cheltuieli necesare la Centrul de Îngrijire Bătrâni „Sfinții Martiri Brâncoveni “ din satul Lada, comuna Tătărăștii de Jos, județul Teleorman.

-Proiect de hotărâre cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu, aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, cu destinația cabinet medical aferent Dispensarului Policlinic, situat în strada Libertății nr.122-124.

-Proiect de hotărâre cu privire la închirierea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria situat în strada Frații Golesti, zona bloc 1612, scara C.

-Proiect de hotărâre cu privire la schimbarea destinației unității locative nr. 62, situată în blocul L28, str. Dunării, Municipiul Alexandria, din locuință de serviciu în locuință din fondul locativ de stat al Municipiului Alexandria în vederea vânzării prin licitație publică.

-Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 32540, situat în str. Dunării, nr. 115C, zona bloc I1.

-Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 31739, situat în str. Dunării, zona bloc F6.

-Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 32460, situat în str. Drum de Centură, nr. 445.

-Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea cu drept de preempțiune a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Dunării, zona Bl. I1, CV 71, nr.115C, numar cadastral 23913.

-Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 22943, situat în str. Drum de Centură, nr. 3, cv. 125.

-Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 34312, situat în str. Fabricii, zona Grădinița nr. 8.

-Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea cu drept de preempțiune a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Dunării, zona blocurilor I 26 – I 13, numar cadastral 32646.

-Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 31450, situat în str. Dunării, nr. 281N.

-Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 34323, situat în str. Ion Creangă, zona bloc 407, sc. B, ap.22.

-Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 21758, situat în str. Dunării, nr. 240 în CV 94.

-Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea cu drept de preempțiune a unor terenuri-cotă indiviză, aferente spațiilor comerciale aflate în proprietatea S.C. GARDENIA SERV S.R.L., situate în str. Confederației, nr. 35, identificate potrivit Cărții Funciare nr. 20728 a unității administrativ-teritoriale Alexandria.

-Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 34324, situat în str. Magnoliei nr. 18-20.

-Proiect de hotărâre cu privire la darea în folosință gratuită, a unui imobil-teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Dunării nr. 5, nr. cadastral 34325, către Episcopia Alexandriei și Teleormanului, pe perioada existenței construcției.

-Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 32472, situat în str. Dunării, intersecție cu str. Libertății.

-Proiect de hotărâre cu privire la atestarea apartenenței la domeniul public a unor terenuri situate în municipiul Alexandria.

-Proiect de hotărâre cu privire la darea în administrare a bunurilor aferente obiectivului de investiții “Amenajare peisagistică Parc fosta U.M. în municipiul Alexandria”, aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, către serviciul public de interes local Administrația Domeniului Public Alexandria.

-Proiect de hotărâre cu privire la darea în administrare a unor bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, către serviciul public de interes local Administrația Domeniului Public Alexandria.

-Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unor mijloace fixe şi scoaterea din funcţiune, casarea și valorificarea acestora.

-Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Alexandria, şi scoaterea din funcţiune, casarea și valorificarea acestora.

-Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unor terenuri cu destinaţia loc de veci, situate în cimitirul Sf. Alexandru, şi atribuirea acestora în proprietate fără plată, conform prevederilor Legii nr. 341/2004.

-Proiect de hotărâre cu privire la privind dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, str. C-tin Brâncoveanu nr.2.

-Proiect de hotărâre cu privire la atestarea apartenenței la domeniul privat a unui teren din municipiul Alexandria.

-Proiect de hotărâre cu privire la diminuarea suprafeței de teren de la 13500 mp, înscrisă în Cartea Funciară nr. 21989, nr. cadastal 21989 Alexandria, la 8007 mp, suprafață aflată în extravilanul mun. Alexandria pusă la dispoziția Comisiei de Fond Funciar prin HCL nr. 270 din 21 decembrie 2010.

-Proiect de hotărâre cu privire la declararea ca bun aparținând domeniului privat de interes local a unei cote părți de teren aferentă unei unități locative din Municipiul Alexandria.

-Petiții

 
Facebook WhatsApp Messenger
 
 
Continuare pe Ziarul Mara » Articole Ziarul Mara »
 
DISPOZIȚIE