× Prima Pagina Alege Orasul Cautare
STIRI ALEXANDRIA

STIRI ALEXANDRIA

 

Întrebări și răspunsuri privind acordarea burselor școlare / Ministerul Educației

Ziarul Teleormanul • 19-10-2023, 14:00:09 • 23 vizualizari
 

Ministerul Educației a sintetizat cele mai frecvente întrebări în legătură cu acordarea burselor școlare, având în vedere că anul școlar 2023-2024 vine cu o serie de schimbări în această privință, și a făcut publice răspunsurile.

– Ce olimpiade și concursuri se iau în calcul pentru burse?

Pentru bursele de excelență olimpică I se iau în calcul distincțiile, respectiv premiul I, II, III și mențiuni, obținute la olimpiadele internaționale înscrise în Anexa 1 la OME 3.027/2023. Pentru bursele de excelență olimpică II se iau în calcul distincțiile, respectiv premiul I, II, III, obținute la olimpiadele naționale înscrise în Anexele 2, 7 și 8 la OME 3.027/2023. Pentru bursele de merit se iau în calcul premiile I, II și III obținute la etapele județene ale olimpiadelor din Anexele 2, 7 și 8 la OME 3.027/2023 și premiul I la competițiile din anexele 4, 5, 9, 10 la OME 3.027/2023 și din anexele 1 și 2 la OME 3.612/2023.

– Olimpiada Națională a Sportului Școlar se ia în calcul pentru bursele de excelență olimpică II?

Da. “Competițiile sportive școlare naționale subsumate sintagmelor Olimpiada națională a sportului școlar (ONSS) şi Gimnaziada (Olimpiada Gimnaziilor) fac parte din categoria olimpiadelor școlare și se desfășoară după regulamente specifice, aprobate prin ordin al ministrului educației naționale”.

– Elevii din unitățile de învățământ care funcționează în penitenciare beneficiază de burse?

– Da, cu condiția încadrării în prevederile Metodologiei-cadru.

– Elevii din învățământul special beneficiază de burse?

Da, cu condiția încadrării în prevederile Metodologiei-cadru. “Elevii de la cursurile cu frecvență de zi din învățământul preuniversitar de stat obligatoriu beneficiază de burse”. Nu există diferență între elevii din învățământul de masă și din învățământul special, cu condiția îndeplinirii prevederilor din Metodologia-cadru.

Burse sociale

Elevii din învățământul special și de masă cu dizabilități/nevoi speciale, beneficiază de burse sociale: “Elevii care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, încadrate conform criteriilor din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, și structurate tipologic conform aceluiași ordin, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie” beneficiază de bursă socială.

Burse de merit

Bursele de merit se acordă fie în baza mediei generale anuale, fie în baza rezultatelor la competiții. Elevii din învățământul special care sunt evaluați prin note pot beneficia de burse de merit, pe baza mediei generale anuale din anul școlar anterior, excepție elevii clasa a IX-a. Elevii din învățământul special, gimnaziu, profesional și liceu, care au obținut premii la olimpiadele și competițiile incluse în anexele la OME 3027/2023 și OME 3216/2023, beneficiază de burse de merit, conform condițiilor prevăzute în Metodologia-cadru.

Burse tehnologice

Toți elevii din învățământul profesional, de masă sau special, beneficiază în anul școlar de burse tehnologice.

Elevii sportivi cu rezultate la competiții naționale și internaționale în anul școlar 2022 – 2023 beneficiază de burse în acest an școlar?

– Elevii sportivi care au obținut premii la etapele naționale ale Olimpiadei de pregătire sportivă teoretică și ale competițiilor sportive școlare cu finalitate națională organizate în cadrul “Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar” beneficiază de burse de excelență olimpică II. Elevii sportivi care au obținut premii la etapele județene ale Olimpiadei de pregătire sportivă teoretică și ale competițiilor sportive școlare cu finalitate națională organizate în cadrul “Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar”, precum și Premiul I la etapele naționale ale competițiilor sportive cuprinse în anexele 4, 5, 9, 10 la OME 3.027/2023 și în anexele 1 și 2 la OME 3.612/2023 beneficiază de burse de merit.

Are voie unitatea de învățământ să solicite alte acte, în afara celor prevăzute în Metodologia-cadru?

– În marea majoritate a cazurilor, nu. Unitățile de învățământ au datoria de a verifica dacă datele declarate de părinți/reprezentanții legali ai elevilor sunt reale, indiferent de tipul de bursă socială solicitată. În cazul familiilor monoparentale a căror componență nu se poate dovedi prin documentele enumerate în Metodologia-cadru, unitatea de învățământ poate solicita un raport de anchetă socială, conform prevederilor art. 11 alin (1) din Metodologia-cadru.

– Un elev din ciclul primar care a obținut premii la olimpiadă sau concursuri poate beneficia de bursă de excelență olimpică sau de merit?

– Nu. Conform prevederilor art. 108 din Legea Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare: “(11) Pentru stimularea excelenţei, elevii beneficiază de burse de excelenţă olimpică I şi II, acestea fiind alocate în funcţie de distincţiile primite de către aceştia, după cum urmează: a) bursa de excelenţă olimpică I se acordă elevilor care obţin distincţii, respectiv premiile I, II, III şi menţiune, la olimpiadele şcolare internaţionale, respectiv campionatele sportive şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei şi la Jocurile Olimpice în parteneriat cu Comitetul Olimpic şi Sportiv Român. Bursele de excelenţă olimpică I se acordă lunar elevilor de gimnaziu şi liceu, pe întreaga durată a anului şcolar următor obţinerii distincţiei.(…); b) bursa de excelenţă olimpică II se acordă elevilor care obţin distincţii, respectiv premiile I, II şi III la olimpiadele şcolare naţionale organizate şi finanţate de Ministerul Educaţiei. Bursele de excelenţă olimpică II se acordă lunar elevilor de gimnaziu şi liceu, pe întreaga durată a anului şcolar următor obţinerii distincţiei. (…) (12) Bursele elevilor din învăţământul preuniversitar sunt alocate din bugetul Ministerului Educaţiei, după cum urmează: a) bursele de merit pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu şi liceu dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar, cu respectarea criteriilor şi condiţiilor stabilite prin metodologia-cadru; b) bursele sociale pentru toţi elevii care se încadrează în criteriile şi condiţiile stabilite prin metodologia-cadru; c) bursele tehnologice pentru elevii care frecventează învăţământul tehnologic şi care se încadrează în specializările şi condiţiile stabilite prin metodologia-cadru”. Prin urmare, elevii din ciclul primar pot beneficia doar de burse sociale.

De ce fel de burse pot beneficia elevii din învățământul particular?

– Elevii din învățământul particular pot beneficia de burse de excelență olimpică I și II, de burse sociale (în anumite condiții) și de burse tehnologice.

Se echivalează medalia de aur/argint/bronz la o competiție internațională cu premiul I/II/III?

– Da, pentru olimpiadele internaționale cuprinse în anexa nr. 1 la OME 3.027/2023 la care distincțiile sunt acordate numai sub formă de medalii.

Related

 
Facebook WhatsApp Messenger
 
 
Continuare pe Ziarul Teleormanul » Articole Ziarul Teleormanul »
 
Întrebări Răspunsuri Privind Acordarea Burselor școlare Ministerul Educației