× Prima Pagina Alege Orasul Cautare
STIRI ALEXANDRIA

STIRI ALEXANDRIA

 

Revizuirea autorizaţiei de mediu

Ziarul Mara • 16-08-2022, 10:00:16 • 17 vizualizari
 

Revizuirea autorizaţiei de mediu se realizează ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei.

Titularul activităţii informează în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului despre acest lucru şi, după caz, depune un dosar care cuprinde următoarea documentaţie: cerere pentru revizuirea autorizaţiei de mediu; fişa de prezentare şi declaraţie potrivit anexei nr. 2 din Ordinul MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările ulterioare; dovada că a făcut publică solicitarea; certificat de înmatriculare/certificat constatator; copie act de proprietate/închiriere sau concesionare spaţiu; copie contracte perfectate cu prestatorii de servicii- alimentare cu apă, evacuarea apei uzate, energie electrică, deşeuri reciclabile, deşeuri menajere; planul de situaţie şi planul de încadrare în zonă a obiectivului; Autorizaţia de mediu pentru care solicită revizuirea, în original; dovada achitării tarifului pentru revizuirea autorizaţiei de mediu- 250 lei (conform Ord. nr. 1108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către auto

rităţile publice pentru protecţia mediului, în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare).

Autorizaţia de mediu revizuită nu se emite în următoarele situații: dacă nicio variantă a programului pentru conformare nu asigură încadrarea în condiţiile care permit autorizarea, raportate la standardele şi reglementările în vigoare; dacă titularul activităţii nu respectă obligaţiile ce îi revin prin prezenta procedură; în situaţia în care nu au fost respectate condiţiile impuse în procedura de evaluare a impactului asupra mediului; în situaţia în care nu au fost realizate integral măsurile prevăzute în programul pentru conformare, anexă la autorizaţia de mediu emisă anterior.

În situaţia în care titularul autorizaţiei îşi schimbă denumirea şi/sau forma juridică de organizare, autorizaţia de mediu se transferă pentru noul titular sau pentru noua denumire a societăţii, dacă se face dovada că activităţile se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru care aceasta a fost emisă.

Cornelia RĂDULESCU

 
Facebook WhatsApp Messenger
 
 
Continuare pe Ziarul Mara » Articole Ziarul Mara »
 
Revizuirea Autorizaţiei